Konsultacje – kolejny etap

 • Od 1 czerwca 2020 r.  istnieje możliwość organizacji konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas I -VIII.

Zainteresowani zobowiązani są do przesłania poniżej zamieszczonych dokumentów do 27 maja 2020 r.(środa)                        na email: szkolastany@wp.pl             

Deklaracja-konsultacje

Oświadczenie – konsultacje

 • Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość organizacji konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII.

Zainteresowani zobowiązani są do przesłania poniżej zamieszczonych dokumentów do 22 maja 2020 r.(piątek)                     do godz.10.00 na email: szkolastany@wp.pl

Oświadczenie klasa VIII – konsultacje

Deklaracja klasa VIII – konsultacje

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych

                                        W związku z kolejnymi etapami stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół opracowane zostały procedury postępowania  w warunkach pandemii COVID-19.

Proszę o zapoznanie się: 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w S. P. w Dąbrówce-Stany w warunkach pandemii COVID-19


 

Etapy wprowadzania zmian:

od 18 maja:

 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych.

Dokumenty do wypełnienia i przesłania na adres szkolastany@wp.pl  dla rodziców uczniów, którzy deklarują udział w zajęciach od 25 maja 2020 r.

Oświadczenie – kl. I-III

Deklaracja klasy I-III

Od 1 czerwca:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30 b

2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia 30 b

3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

6. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN

7. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

 

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci od 18 maja 2020  

Uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Będą  prowadzone zajęcia  specjalistyczne z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice  deklarujący udział dziecka w zajęciach  zobowiązani są do wypełnienia  i przesłania  na adres szkolastany@wp.pl  poniższych dokumentów:

1. Oświadczenia dla rodziców ucznia

2. Deklaracja rodzica ucznia

Rodzice uczniów, którzy będą pracować w formie zdalnej proszeni są o wypełnienie poniższego dokumentu      i odesłanie na adres szkolastany@wp.pl

Deklaracja rewalidacja – praca zdalna

 

 

Wznowienie zajęć w oddziale przedszkolnym

             Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stany wznawia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziale przedszkolnym od poniedziałku 11 maja 2020 r. 

           Rodzice proszeni są o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa. Dodatkowo konieczne jest wypełnienie oświadczenia dla Rodzica, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka na zajęcia. Po wypełnieniu deklaracji przez obojga rodziców (opiekunów prawnych), należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy  szkolastany@wp.pl   

          W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w Szkole Podstawowej w Dąbrówce-Stany wrzucając do zamkniętej skrzynki, znajdującej się w przedsionku budynku szkoły.

Zarządzenie Dyrektora

Procedury postępowania

Oświadczenie Dyrektora

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania oddziału przedszkolnego

Oświadczenia dla rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

UWAGA!!

policja

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Rekrutacja do klasy I i oddziału przedszkolnego

                                                                                                                                                            Dąbrówka-Stany, 26.03.2020r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  I NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  „0”  i  KLASY   I

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  DĄBRÓWCE-STANY NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

           W  związku  z  zarządzeniem  nr 8/2020  Wójta  Gminy  Skórzec  z  dnia  27 stycznia  2020 r.   w  sprawie  ustalenia  harmonogramu  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu  uzupełniającym na  rok  szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych, klas I szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest  gmina Skórzec

oraz

Na  podstawie §11b. Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. ( Dz. U. poz. 530 z 2020 r. ):

W  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty, o których  mowa  w  art. 158 ustawy       z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki  postępowania  rekrutacyjnego w formie  list  kandydatów, o których  mowa  w  art. 158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje  się  do  publicznej  wiadomości  także  na  stronach  internetowych  tych  jednostek.”

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  „0”

 1. BULIK ZOFIA                                  CZERNIEJEW
 2. BAZAK ADRIAN                              CZERNIEJEW
 3. CABAJ  WIKTORIA                          DĄBRÓWKA-STANY
 4. CHMIELEWSKA LENA                   OZORÓW
 5. DĄBROWSKA ALEKSANDRA        DĄBRÓWKA-STANY
 6. ISKRA JAN                                       DĄBRÓWKA-STANY
 7. NIEDZIAŁEK SZYMON                  CZERNIEJEW
 8. PŁATKOWSKI FRANCISZEK          KŁÓDZIE
 9. PROKURAT AMELIA  MARIA        DĄBRÓWKA-STANY
 10. ROJEK BARTOSZ                           OZORÓW
 11. SZOSTEK   ALEKSANDER             KŁÓDZIE
 12. ZDANOWSKA LENA                      OZORÓW

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  „0”

BRAK

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  I  

 1. BIERNACKI MACIEJ   HUBERT            DĄBRÓWKA-STANY
 2. BORKOWSKI JAKUB                            DĄBRÓWKA-STANY
 3. CABAJ GABRIELA                                 DĄBRÓWKA-STANY
 4. DUK LENA                                            CZERNIEJEW
 5. GDACZYŃSKA JULIA                           DĄBRÓWKA-STANY
 6. GRABOWSKA EMILIA                         DĄBRÓWKA-STANY
 7. IZDEBSKA ALICJA                                DĄBRÓWKA-STANY
 8. JASTRZĘBSKA DARIA                          DĄBRÓWKA-STANY
 9. KALISZ MARIA                                     OZORÓW
 10. KULIK CECYLIA                                    DĄBRÓWKA-STANY
 11. PAŁKA    NATALIA                                DĄBRÓWKA-STANY
 12. PŁATKOWSKI DAWID   ANDRZEJ       KŁÓDZIE
 13. REDOSZ ZUZANNA   KLAUDIA          DĄBRÓWKA-STANY
 14. RYBAK KACPER                                   OZORÓW
 15. SITARZ GABRIELA                               KŁÓDZIE
 16. URBAN ANNA                                      OZORÓW
 17. WOJEWÓDZKI MARCEL                      DĄBRÓWKA-STANY
 18. WYRĘBEK PIOTR                                 CZERNIEJEW

 

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  I  

BRAK

 

 

Rodzice  uczniów,  którzy  jeszcze  nie  złożyli   wniosku  o  przyjęcie  do  klasy „0”   i klasy I  proszeni  są  o  pobranie  wniosku  z  internetowej  strony  szkoły  –  szpstany.pl  i  wysłanie  WYŁĄCZNIE w  formie  skanu lub zdjęcia  na  adres e-mail  szkolastany@wp.pl  lub  na  telefon  dyrektora  szkoły  Benon  Kukla  663-541-726 (jeżeli  ktoś z  Państwa będzie  miał pytanie lub złożył wniosek do innej placówki  oświatowej proszę  o  kontakt  na  wyżej  wymieniony numer  telefonu).

BENON  KUKLA

 

 

APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Korzystania z Internetu można nauczyć się w każdym wieku

                    W czasie wolnym podczas ferii zimowych wolontariusze ze  Szkolnego Koła Wolontariusza pomagali seniorom poznawać tajniki pracy na komputerze. Zajęcia odbyły się 18 – 19 lutego 2020 r. w naszej szkole. Uczestniczki zajęć uczyły się obsługiwania przeglądarki internetowej, wyszukiwania potrzebnych informacji                     i poznawały edytor tekstu. Młodzi wolontariusze chętnie pomagali seniorkom. Wykazali się empatią i podeszli                do zadania bardzo odpowiedzialnie. Byli cierpliwi i pomocni, co wpłynęło na bardzo dobrą atmosferę zajęć.           Panie chętnie zadawały pytania i bez skrępowania prosiły o pomoc.  Mimo różnicy pokoleń  nie było trudności                 w komunikowaniu się, wręcz przeciwnie, pełne porozumienie.                                                                                                                                      Zachęcamy do poświęcenia czasu swoim bliskim, naprawdę warto.

Dla Babci i Dziadka…

                                                                        IMG_20200123_074427

Tradycją naszej szkoły stały się już coroczne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w klasach 0-III.  W tym roku  również przyjmowaliśmy zacnych gości dnia 21 stycznia. Babcie i dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dzieci poprzez wiersze, piosenki i taniec, mogły wyrazić swoją wdzięczność, miłość i szacunek. Spotkania zakończono słodkim poczęstunkiem. Wśród zgromadzonych panowała ciepła, rodzinna atmosfera.            Na twarzach zebranych gości można było dostrzec uśmiech, radość i łzy wzruszenia.

Klasa III

 

Klasa II

Mikołajkowo na wycieczce

11 grudnia 2019 roku uczniowie klas I i III byli na wycieczce z okazji minionych mikołajek. Dwie godziny zabawy w sali, w której znajdowały się różnorodne przeszkody i miejsca do aktywności, minęły bardzo szybko. Potem obejrzeli film pt. „Śnieżna paczka”, o tym jak Mors planował przyśpieszyć globalne ocieplenie i stopić koło podbiegunowe, w czym próbowała mu przeszkodzić grupa niedoświadczonych bohaterów, na czele z polarnym lisem.  Wszyscy zadowoleni, nieco zmęczeni i pełni wrażeń wrócili do szkoły.

Klasa I i III

Klasa II:

Przedświąteczne odwiedziny

„Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie.”

 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia czas odwiedzin i wspólnie spędzonych chwil. 7 grudnia 2019 roku wolontariusze z naszej szkoły odwiedzili osoby samotne, złożyli świąteczne życzenia i wręczyli symboliczne choinki własnoręcznie ozdobione oraz pierogi przygotowane wspólnie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce-Stany.

Dziękujemy za pomoc.

W czasie odwiedzin nie zabrakło słów podziękowań, miłego zaskoczenia,  a także ocieranych ukradkiem łez wzruszenia.

 

Przygotowanie choinek

 

Lepienie, pakowanie i degustacja pierogów

 

Odwiedziny u seniorów