Konkurs

Wolontariat Szkolny w Dąbrówce-Stany ogłasza  konkurs na najładniejszą nagrobną kompozycję kwiatową

 W ramach działalności Wolontariatu Szkolnego z inicjatywy Rady Rodziców ogłaszamy cykl kiermaszy, z których środki zostaną przeznaczone na  doposażenie szkolnego placu zabaw. Zakup atrakcyjnych urządzeń pozwoli dzieciom miło i aktywnie spędzić czas w szkole.

 REGULAMIN KONKURSU

Organizatorami konkursu są: Wolontariat Szkolny w Dąbrówce- Stany

 1. TEMAT KONKURSU Nagrobna kompozycja kwiatowa
 2. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Prezentacja konkursowa połączona z kiermaszem odbędzie się w dniu 18-19 października 2022 (wtorek, środa) podczas, której będzie można zakupić prace konkursowe.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19.10.2022.

III. CEL KONKURSU

 1. Zaprezentowanie umiejętności w tworzeniu kompozycji okolicznościowych przez mieszkańców lokalnych miejscowości .
 2. Eksponowanie piękna i bogactwa kwiatów .
 3. Kształtowanie i rozwój wrażliwości plastycznej.
 4. Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej.
 5. Zachęcanie do zeprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych.
 6. ADRESACI KONKURSU:
 7. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne i grupy maksymalnie dziesięcioosobowe jak również uczniowie i rodzice.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie z regulaminem oraz dostarczenie kompozycji kwiatowej do dnia 13.10.2022(czwartek) do świetlicy szkolnej w Dąbrówce-Stany
 3. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną kompozycję kwiatową. Do kompozycji można wykorzystać kwiaty sztuczne.
 4. Materiały do przygotowania konkursowej kompozycji uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie.
 5. Dostarczony produkt konkursowy powinien być oznakowany indywidualnie bądź przez grupę wykonawców(imię bądź imiona i nazwiska oraz miejscowość )
 1. OCENA PRAC:
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
 3. Kryteria oceny: − wartość artystyczna i kulturowa, − estetyka wykonania, − różnorodność stosowanych materiałów, − kreatywność, − zgodność z tradycjami lokalnymi, − oryginalność.
 4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.

VII. NAGRODY:

Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o kompozycjach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunkiem udziału w konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku – na stronach internetowych Szkoły Podstawowe w Dąbrówce-Stany
 4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
 5. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu

Dodatkowe informacje udzielane są w świetlicy szklonej.

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów.

Wolontariat Szkolny

w Dąbrówce-Stany

Międzynarodowy Dzień Kropki

           W czwartek 15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki.  Z tego powodu zaprosiliśmy wszystkich uczniów do wspólnej zabawy, zwracając uwagę na to, że każdy ma jakiś talent, wystarczy tylko w siebie uwierzyć.

Mnóstwo kolorowych krop, kropek, kropeczek zagościło na szkolnym korytarzu. Uczniowie i nauczyciele w tym dniu przyszli ubrani w kropki. Podczas lekcji oglądaliśmy  film „The Dot”, którego bohaterką była mała dziewczynka Vashti, która nie wierzyła we własne możliwości. Film ukazał nam, że w każdym z nas drzemie ukryty talent, trzeba go tylko w sobie odnaleźć. Dodatkowo przygotowane było już od rana dla chętnych uczniów malowanie twarzy w kropki oraz doklejanie kropek na ubrania. Powstały też piękne prace grupowe, które wiszą na gazetce szkolnej.

Książka „Kropka” Petera H. Reynoldsa stała się inspiracją dla uczniów i nauczycieli na całym świecie.  W tym dniu nikt nie był „ w kropce”, za to wszyscy byli „zakropkowani”. Zwracali tym samym uwagę na to, że warto wierzyć w siebie. Powstała zupełnie niespodziewanie piosenka pt.: „Kropka”, której słowa napisały Jolanta Okuniewska i Beata Skrzypec, a muzykę nasz nauczyciel Pan Dariusz Maros. Wszystkie działania tego dnia zostały uwiecznione za pomocą sprzętu zakupionego z programu #Laboratoria Przyszłości.

Nad działaniami tego dnia czuwały panie: Anna Młynarczyk
Edyta Zadrożna
Renata Pliszka

                                                             „Kropka”

słowa: Jolanta Okuniewska i Beata Skrzypec

Od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna.
Gdy maleńkiej Vashti bardzo zrzedła mina.
Miała za zadanie znaczek namalować,
jednak ona chciała farbki swoje schować.

W zdolności dziewczynki pani uwierzyła.
Kolorową kropkę w ramki oprawiła.
Cieszą nasze oczy kropki wesolutkie,
talenty wskazują: duże i malutkie.

Vashti pokazała, że prób nam potrzeba,
bo odkryć zdolności inaczej się nie da.
Kropki kolorowe wędrują po świecie.
Talenty wskazują, o których nie wiecie.

Narodowe Czytanie 2022: „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

        W tegorocznym Narodowym Czytaniu lekturą czytaną były „Ballady i romanse” – tomik poezji, który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej. To jedenasta edycja akcji, zainicjowana przez Parę Prezydencką. „Ballady i romanse” zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezji Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia.

 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany również przyłączyła się do akcji. Czytanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, a szkołę reprezentowała uczennica  klasy szóstej Zuzanna  Pypowska pod opieką pani Renaty Pliszki.

Serdecznie dziękujemy naszej uczennicy za reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Za rok lekturą będzie ”Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej .

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

„Jeszcze słońce grzeje, jeszcze, jeszcze kwitną astry,

Ale czas pożegnać kochane wakacje – zieleń liści, zapach róż.

Żegnajcie nam wakacje – witaj nasza szkoło!”

Ten rok szkolny rozpoczęliśmy w wyjątkowych okolicznościach.
Pożegnaliśmy ustępującego ze stanowiska dyrektora szkoły pana Benona Kuklę, a przywitaliśmy nową panią dyrektor Małgorzatę Bruśniak.
Pan Wójt Jerzy Długosz oficjalnie odczytał zarządzenie dotyczące powierzenia obowiązków dyrektora szkoły pani Bruśniak, które obowiązuje od 1 września 2022r. Była to bardzo wzruszająca chwila dla wszystkich.

Na zakończenie inauguracji pan wójt wręczył stypendia Wójta Gminy Skórzec dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Nie zapominajmy, że… 1 września 1939r. wybuchła wojna światowa, a wtedy dzieci nie usiadły w szkolnych ławkach. Cieszymy się, że żyjemy i uczymy się w wolnej Polsce! Rozpoczęcie roku szkolnego otwiera nowe możliwości i wyzwania. Skłania do podejmowania ambitnych postanowień i wcielanie w życie twórczych planów.

Droga Nowa Pani Dyrektor!

To dyrektor jest przewodnikiem na krętej drodze obecnych czasów. Przemierzając tę drogę życzymy sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy z młodymi ludźmi!

Drogi Panie Dyrektorze!

Dziękujemy za zaangażowanie w działania na rzecz edukacji i rozwoju szkoły!

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Życzymy zadowolenia z wypełniania zadań kształtujących dziecięce umysły, owocnej współpracy i sukcesów zawodowych!

Drodzy uczniowie!

Niech dni spędzone w szkole przyniosą nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej!

Drodzy Rodzice!

Życzymy cierpliwości i dobrej współpracy!

ROK SZKOLNY 2022/2023 UWAŻAMY ZA OTWARTY

                              

                                                     POWODZENIA!!!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Blisko, blisko coraz bliżej…
Jeszcze tylko pożegnanie uczniów klasy ósmej, która przygotowała dla nas swoją ostatnią w tej szkole akademię, dziękując za spędzony wspólnie czas…

Jeszcze tylko nagrody dla uczniów szczególnie zasłużonych i świadectwa dla wszystkich…

Jeszcze tylko spotkania z wychowawcami klas, podziękowania, uściski i dobre rady…
I już mamy WAKACJE

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 2022

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest           z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy   i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
 2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 – 15 lat).
 3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.
  Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2022 r. Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu w :

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju         w terminie 17.07 – 06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu                        w terminie 01.08 – 21.08.2022 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(25) 640 46 57 lub (25 ) 640 46 17

 

PT KRUS w Siedlcach

 1. Brzeska 39

08-110 Siedlce

e-mail: siedlce@krus.gov.pl

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – DO 30.05.2022 r.

Święta majowe

W piątek 29 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Usłyszeliśmy również piękne pieśni, które wzruszały i oddawały atmosferę tamtych dni.

Program uroczystości został przygotowany przez uczniów klas II, III, VII, VIII pod opieką p. Renaty Pliszki oraz p. Jagody Olszewskiej. O oprawę muzyczną zadbał p. Dariusz Maros.