Wznowienie zajęć w oddziale przedszkolnym

             Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stany wznawia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziale przedszkolnym od poniedziałku 11 maja 2020 r. 

           Rodzice proszeni są o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa. Dodatkowo konieczne jest wypełnienie oświadczenia dla Rodzica, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka na zajęcia. Po wypełnieniu deklaracji przez obojga rodziców (opiekunów prawnych), należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy  szkolastany@wp.pl   

          W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w Szkole Podstawowej w Dąbrówce-Stany wrzucając do zamkniętej skrzynki, znajdującej się w przedsionku budynku szkoły.

Zarządzenie Dyrektora

Procedury postępowania

Oświadczenie Dyrektora

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania oddziału przedszkolnego

Oświadczenia dla rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Otwieramy przedszkola od 6 maja – nowe regulacje prawne

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wczoraj, 29 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP zostały opublikowane rozporządzenia umożliwiające wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Są one dostępne na stronach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780 i http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781.

Nowe regulacje prawne załączam do wiadomości. Przekazuje również zestaw pytań i odpowiedzi, które pojawiają się w kontekście otwarcia placówek. Mam nadzieję, że będę one dla Państwa pomocne, szczególnie w kontaktach z rodzicami.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
3.     Q&A Otwieramy przedszkola – informacja MEN

plakat duzy z logo kprm

Wiosenna przerwa świąteczna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r) oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html ).

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

UWAGA!!

policja

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Rekrutacja do klasy I i oddziału przedszkolnego

                                                                                                                                                            Dąbrówka-Stany, 26.03.2020r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  I NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  „0”  i  KLASY   I

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  DĄBRÓWCE-STANY NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

           W  związku  z  zarządzeniem  nr 8/2020  Wójta  Gminy  Skórzec  z  dnia  27 stycznia  2020 r.   w  sprawie  ustalenia  harmonogramu  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu  uzupełniającym na  rok  szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych, klas I szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest  gmina Skórzec

oraz

Na  podstawie §11b. Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. ( Dz. U. poz. 530 z 2020 r. ):

W  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty, o których  mowa  w  art. 158 ustawy       z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki  postępowania  rekrutacyjnego w formie  list  kandydatów, o których  mowa  w  art. 158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje  się  do  publicznej  wiadomości  także  na  stronach  internetowych  tych  jednostek.”

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  „0”

 1. BULIK ZOFIA                                  CZERNIEJEW
 2. BAZAK ADRIAN                              CZERNIEJEW
 3. CABAJ  WIKTORIA                          DĄBRÓWKA-STANY
 4. CHMIELEWSKA LENA                   OZORÓW
 5. DĄBROWSKA ALEKSANDRA        DĄBRÓWKA-STANY
 6. ISKRA JAN                                       DĄBRÓWKA-STANY
 7. NIEDZIAŁEK SZYMON                  CZERNIEJEW
 8. PŁATKOWSKI FRANCISZEK          KŁÓDZIE
 9. PROKURAT AMELIA  MARIA        DĄBRÓWKA-STANY
 10. ROJEK BARTOSZ                           OZORÓW
 11. SZOSTEK   ALEKSANDER             KŁÓDZIE
 12. ZDANOWSKA LENA                      OZORÓW

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  „0”

BRAK

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  I  

 1. BIERNACKI MACIEJ   HUBERT            DĄBRÓWKA-STANY
 2. BORKOWSKI JAKUB                            DĄBRÓWKA-STANY
 3. CABAJ GABRIELA                                 DĄBRÓWKA-STANY
 4. DUK LENA                                            CZERNIEJEW
 5. GDACZYŃSKA JULIA                           DĄBRÓWKA-STANY
 6. GRABOWSKA EMILIA                         DĄBRÓWKA-STANY
 7. IZDEBSKA ALICJA                                DĄBRÓWKA-STANY
 8. JASTRZĘBSKA DARIA                          DĄBRÓWKA-STANY
 9. KALISZ MARIA                                     OZORÓW
 10. KULIK CECYLIA                                    DĄBRÓWKA-STANY
 11. PAŁKA    NATALIA                                DĄBRÓWKA-STANY
 12. PŁATKOWSKI DAWID   ANDRZEJ       KŁÓDZIE
 13. REDOSZ ZUZANNA   KLAUDIA          DĄBRÓWKA-STANY
 14. RYBAK KACPER                                   OZORÓW
 15. SITARZ GABRIELA                               KŁÓDZIE
 16. URBAN ANNA                                      OZORÓW
 17. WOJEWÓDZKI MARCEL                      DĄBRÓWKA-STANY
 18. WYRĘBEK PIOTR                                 CZERNIEJEW

 

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  I  

BRAK

 

 

Rodzice  uczniów,  którzy  jeszcze  nie  złożyli   wniosku  o  przyjęcie  do  klasy „0”   i klasy I  proszeni  są  o  pobranie  wniosku  z  internetowej  strony  szkoły  –  szpstany.pl  i  wysłanie  WYŁĄCZNIE w  formie  skanu lub zdjęcia  na  adres e-mail  szkolastany@wp.pl  lub  na  telefon  dyrektora  szkoły  Benon  Kukla  663-541-726 (jeżeli  ktoś z  Państwa będzie  miał pytanie lub złożył wniosek do innej placówki  oświatowej proszę  o  kontakt  na  wyżej  wymieniony numer  telefonu).

BENON  KUKLA

 

 

APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLASY „0” i KLASY 1 W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DO S.P. DĄBRÓWKA-STANY

W  związku  z  pismem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  17  marca  2020 r.  syg.   DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z  uwagi
na  obecną  sytuację  epidemiologiczną  i  aspektami  organizacyjnymi  dotyczącymi  rekrutacji  do  publicznych  placówek  wychowania przedszkolnego i publicznych  szkół  podstawowych  dla  rodziców  uczniów  którzy  jeszcze  nie  złożyli  deklaracji , wniosku  ;

ZARZĄDZAM 

  –     możliwość  składania  wniosku , deklaracji  na  adres  szkoły  :

szkolastany@wp.pl   w  formie  skanu , zdjęcia

–     na  telefon  dyrektora  szkoły  Benon Kukla  663-541-723  w  formie skanu , zdjęcia  .

–     dostarczenia  do  szkoły  w  formie  pisemnej  –  NIE  ZALECANE  z  uwagi  uniknięcie  przez  rodziców  wychodzenia  z  domu  i  kontaktu  z  obsługą szkoły .

–     wysłanie  listem  –  NIE  ZALECANE

PO  USTANIU  ZAGROŻENIA  BĘDZIE  MOŻLIWE  UZUPEŁNIENIE  DOKUMENTACJI  W  POSTACI  PAPIEROWEJ .

Dbajmy  o  swoje i rodziny  zdrowie  oraz pracowników  szkoły  i  pracowników  poczty .

Benon  Kukla – dyrektor  szkoły .

ZARZADZENIE REKRUTACJA KLASA 0 I KL. 1

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_17_List_MEN.pdf

Zdalne nauczanie

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w całym kraju, w celu prowadzenia nauki zdalnej z uczniami w naszej szkole, od czwartku funkcjonuje grupa Ósma Stany w aplikacji Messenger, zostały również utworzone grupy dla klas 4 – 7.

Mają  one nazwy: Czwarta Stany, Piąta Stany, Szósta Stany, VII Stany.

Prosimy o dopilnowanie, aby dzieci dołączyły do swoich klas.

Nauczanie przedmiotu geografia i kontakt z nauczycielem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

Kolejne informacje zostaną przekazane Państwu po wydaniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego oficjalnych szczegółowych informacji odnośnie zdalnego nauczania.

Prosimy również o śledzenie bieżących wpisów na stronie naszej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych.

W załączeniu znajduje się list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych, proszę o zapoznanie się z jego treścią.