Konkurs

Wolontariat Szkolny w Dąbrówce-Stany ogłasza  konkurs na najładniejszą nagrobną kompozycję kwiatową

 W ramach działalności Wolontariatu Szkolnego z inicjatywy Rady Rodziców ogłaszamy cykl kiermaszy, z których środki zostaną przeznaczone na  doposażenie szkolnego placu zabaw. Zakup atrakcyjnych urządzeń pozwoli dzieciom miło i aktywnie spędzić czas w szkole.

 REGULAMIN KONKURSU

Organizatorami konkursu są: Wolontariat Szkolny w Dąbrówce- Stany

 1. TEMAT KONKURSU Nagrobna kompozycja kwiatowa
 2. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Prezentacja konkursowa połączona z kiermaszem odbędzie się w dniu 18-19 października 2022 (wtorek, środa) podczas, której będzie można zakupić prace konkursowe.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19.10.2022.

III. CEL KONKURSU

 1. Zaprezentowanie umiejętności w tworzeniu kompozycji okolicznościowych przez mieszkańców lokalnych miejscowości .
 2. Eksponowanie piękna i bogactwa kwiatów .
 3. Kształtowanie i rozwój wrażliwości plastycznej.
 4. Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej.
 5. Zachęcanie do zeprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych.
 6. ADRESACI KONKURSU:
 7. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne i grupy maksymalnie dziesięcioosobowe jak również uczniowie i rodzice.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie z regulaminem oraz dostarczenie kompozycji kwiatowej do dnia 13.10.2022(czwartek) do świetlicy szkolnej w Dąbrówce-Stany
 3. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną kompozycję kwiatową. Do kompozycji można wykorzystać kwiaty sztuczne.
 4. Materiały do przygotowania konkursowej kompozycji uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie.
 5. Dostarczony produkt konkursowy powinien być oznakowany indywidualnie bądź przez grupę wykonawców(imię bądź imiona i nazwiska oraz miejscowość )
 1. OCENA PRAC:
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
 3. Kryteria oceny: − wartość artystyczna i kulturowa, − estetyka wykonania, − różnorodność stosowanych materiałów, − kreatywność, − zgodność z tradycjami lokalnymi, − oryginalność.
 4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.

VII. NAGRODY:

Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o kompozycjach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunkiem udziału w konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku – na stronach internetowych Szkoły Podstawowe w Dąbrówce-Stany
 4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
 5. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu

Dodatkowe informacje udzielane są w świetlicy szklonej.

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów.

Wolontariat Szkolny

w Dąbrówce-Stany