Archive for Wrzesień, 2017

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

sobota, 30 września, 2017

logo_2017

         Siódmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole składał się z dwóch etapów.

Pierwszy  miał charakter zawodów międzyklasowych, w których chętni uczniowie z klas 4 – 7 mieli możliwość wykazania znajomości z tabliczki mnożenia. W tej konkurencji okazali się najlepsi uczniowie klasy szóstej i piątej otrzymując taką samą liczbę punktów.

Drugi etap, to rozgrywki indywidualne, w których wszyscy uczniowie przedstawili swoje umiejętności na wybranych kartach.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole.

czwartek, 28 września, 2017

W kalendarzu mamy coraz więcej różnych ważnych dni. Jeśli tylko zadacie sobie trochę trudu, to pod datą 29 września znajdziecie Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Po raz pierwszy został on ogłoszony przez Polską Izbę Książki w 2001 r. Już od samego rana wszyscy czytają: czytają dzieci, czytają dorośli, czytają oddzielnie albo czytają sobie nawzajem, bo głośne czytanie stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię.
W tym roku nasza szkoła również włączyła się do tej szczytnej akcji. Czytaliśmy w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VII.

Klasy młodsze wybrały na tę okazję baśń pt. „Stańcowane pantofelki”. Opowieść ta nie należy do tak znanych jak „Kopciuszek” czy „Jaś i Małgosia”, dlatego właśnie przykuła uwagę najmłodszych słuchaczy. Opowiadała ona historię króla i jego dwunastu córek, które sprawiały mu niemałe kłopoty. Otóż, każdej nocy w niewyjaśniony sposób księżniczki niszczyły tytułowe pantofelki. Władca, a wraz z nim nasi młodsi koledzy, próbowali  za wszelką cenę odkryć, w jaki sposób tego dokonują.  Zabawa detektywistyczna w towarzystwie bohaterów baśni braci Grimm była naprawdę udana! Gwarantujemy, że nikt, ale to nikt się nie nudził!!!

Klasy starsze też podążyły tropem detektywistycznym, czytając powieść Agnieszki Stelmaszyk pt. „Michał i złoty puchar”.  Ta zabawna historyjka z niesamowitym bohaterem , naszym rówieśnikiem,  przeniosła nas wprost w wartką akcję poszukiwaczy skarbów rodem z filmu „Indiana Jones”. Nie uwierzycie, ale wraz z Michałem udało nam się odnaleźć skarb! Dacie wiarę? Prawdziwy skarb!!! Niestety, ktoś oprócz nas miał już na niego chrapkę… Do końca nie byliśmy pewni, czy uda nam się uratować tytułowy złoty puchar. Na szczęście, wszystko skończyło się happy endem. Potem mieliśmy jeszcze quiz związany z czytaną powieścią. Należało wyjaśnić swoimi słowami trudne wyrazy ze „Słowniczka młodego czytelnika”. Odpowiadaliśmy też na pytania związane z treścią książki. Rywalizacja była zacięta. Klasa VII okazała się jednak bezkonkurencyjna. Zwycięzcy zostali nagrodzeni owacjami na stojąco!!!

Dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy-Samorządy na Lepsze

piątek, 22 września, 2017

From: Inicjatywa – Dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy-Samorządy na Lepsze [mailto:woda-w-szkolach@samorzad.pl]
Sent: Thursday, September 07, 2017 2:24 PM
To: adresat.urzad@samorzad.pl
Subject: Petycja + Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (Dz.U.2016.23)

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U.2016.446 j.t.)

 

Dane wnioskodawcy/podmiotu wnoszącego petycję –  znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

 • 1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST – o przekazanie poniższego wniosku –  do podległych Placówek Oświatowych –  scilicet: wszystkich szkół podstawowych.

 

Niniejszą petycję  przekazujemy za pośrednictwem JST, gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy – część szkół, nadzorowanych Gminy/Miasta (w dalszym ciagu)  nie posiada skrzynek poczty e-mail  w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – zintegrowanych z elektronicznym dziennikiem korespondencji (nagminne zaś jest używanie skrzynek przez jednostki administracji publicznej (placówki oświatowe) – darmowych skrzynek e-mail – reklamujących w nazwie podmioty trzecie, etc

 

 • 2) Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie –  dlatego jak zwykle – wnosimyo zwrotne potwierdzenie – otrzymania niniejszej petycji  przez Gminę oraz opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach– co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotu Wnoszącego Petycję.

 

Rzeczone potwierdzenie wraz z informacją z wyszczególnieniem placówek oświatowych, nadzorowanych przez JST, wnosimy o przekazanie wnioskodawcy w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA.

Dla ułatwienia, aby nie absorbować czasu Urzędników – wzmiankowane potwierdzenie i odpowiedź (specyfikacja jednostek organizacyjnych) nie muszą być sygnowane podpisem elektronicznym.  

 

 

———– koniec części dotyczącej wniosku kierowanego do Gminy —————

 

Wniosek właściwy – do przekazania Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówek oświatowych)

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

I Petycja 

 • 1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  – na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

 

Osnowa Petycji

 • 1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. z 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty – nakładają na Dyrektorów Szkół  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów.
 • 1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP – Andrzeja Kani –  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  – wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) „(…) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(…)”

 

 • 2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  – petycję w przedmiocie – o podjęcie przez Dyrektora Szkoły – stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru. 

Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie – na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców – podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań – związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły. 

 

Uzasadnienie Petycji:

Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.

 

II Wniosek Odrębny – w trybie jak opisano poniżej. 

 • 3) Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy –  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w  przedmiocie:

– Czy w ostatnich 3 latach Rada Rodziców – występowała do Dyrektora Szkoły –  stosownie do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  – zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły?

 

 • 4) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca – wnosimy w trybie ww. przepisów – o krótkie  opisanie (maksymalnie w 3 zdaniach) –  treści rzeczonego wniosku oraz ewentualnych skutków jego wdrożenia.

 

Notabene – Współwnioskodawcy – rozważają przygotowanie kampanii promocyjnej, w której zaproponują konkurs w ramach którego Szkoła będzie mogła uzyskać –  gratis wraz z dystrybutorem – zapas wody na pierwsze 3 miesiące.”

Konkurs zostanie przygotowany per analogiam –  innych akcji współorganizowanych przez Wnioskodawcę (dobrze znanych już w Gminach i Szkołach) typu Podwórko Nivea, Wzorowa Łazienka, etc

 

Współwnioskodawca – zajmujący się ex professo – przedmiotową problematyką posiada – stosownie do art. 28 KPA – interes prawny związany z zamiarem zainteresowania Dyrektorów Szkół – wyżej sygnalizowanymi zagadnieniami. Oczywiście – procedura na wszystkich etapach powinna być prowadzona lege artis – z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji w związku z wydatkowaniem środków publicznych, etc 

 

 • 4a) Wnosimy o zarchiwizowanie niniejszego pisma  w zasobach Szkoły – powołując się na §6 ust. 2  załącznika nr 1 do Rozporzązenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)

 

 • 4b) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego.

Zdaniem wnioskodawcy obszar ten – stosownie do art. 241 KPA, wymaga optymalizacji.

 

 • 5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) –  na adres e-mail woda-w-szkolach@samorzad.pl
 • 6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach –  została udzielona – zwrotnie na adres e-mail woda-w-szkolach@samorzad.pl
 • 6a) Wnosimy aby odpowiedź w przedmiocie pytania dotyczącego spraw publicznych – została udzielona zwrotnie – w postaci elektronicznej – na adres e–mail: woda-w-szkolach@samorzad.pl– w trybie odnośnych dyspozycji Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • 7) Wnosimy  – stosownie do art. 14 §1 KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi – jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany wyżej adres: woda-w-szkolach@samorzad.pl – przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.

 

Podmiot Wnoszący Petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: woda-w-szkolach@samorzad.pl

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

 

Komentarz do Wniosku:

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) –  naszym mniemaniu niniejszy  przedmiotowy wniosek/wnioski  – nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA.

W głównej mierze – przedmiotowy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). Zatem – wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany – jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA.

W naszych wnioskach często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA – scilicet: „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” – w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem – ma prawo i obowiązek – usprawniać struktury administracji samorządowej.

Decydenci mogą również dokonać własnej interpretacji  – zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

 

Nazwa Wnioskodawca – jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” – w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

 

 

Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

 

Celem naszych wniosków jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej – głownie w Gminach/Miastach  – gdzie jak wynika z naszych wniosków – stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej – stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

 

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”

Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Sprzątanie Świata 2017

wtorek, 19 września, 2017

Jak co roku, tak i tym razem wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata”. Uzbrojeni w rękawice i worki ruszyliśmy na trzy strony świata w poszukiwaniu śmieci. Klasy młodsze udały się do lasu w kierunku Żebraka, klasy czwarta i piąta poszły do Kłódzia, natomiast szósta i siódma do Czerniejewa.

Zauważyliśmy, iż w porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się liczba odpadów wyrzucanych tuż przy głównych drogach. To cieszy. Niestety, do tej słodyczy trzeba dodać potężną łyżkę dziegciu. Wystarczyło bowiem wejść w głąb lasu, żeby się przekonać, iż nie jest już tak pięknie…Zamiast grzybów i jesiennych wrzosów panoszyły się tam śmieci! Czego tam nie było….Stare meble, zużyte opony samochodowe, okna po wymianie, pustaki, deski, niemodna już glazura i terakota, brudne pampersy i tym podobne „kwiatki”.

Dobrze, że powodzi nam się coraz lepiej i stać nas na remont domu czy zakup nowych gadżetów, ale czy stare, zużyte rzeczy muszą trafiać do lasu?!!! Jaki przykład dają nam dorośli, którzy powinni nas uczyć tego, jak należy postępować? Odpowiedź jest prosta…

 

A oto nasze znaleziska:

Z serca dla Martynki

poniedziałek, 11 września, 2017

Gdzie szczytne cele, tam nie może zabraknąć nas…

Reprezentantka naszej szkoły Patrycja Kotuniak uczennica klasy III, w niedzielę 10 września 2017r. w amfiteatrze w Siedlcach, wzięła udział w koncercie charytatywnym dla małej Martynki. Zaprezentowała publiczności piosenkę ekologiczną. Na koncercie oprócz młodych solistów było też wiele innych atrakcji: występy zespołów, grill, kiełbaski, ciasto, loterie i licytacje, pokazy motocykli, przejażdżki quadem, sportowym samochodem, motacyklem, zumba oraz pokazy karate.

Dziękujemy mamie, rodzinie i wychowawczyni Patrycji za poświęcony czas, a Martynce życzymy spełnienia marzeń i oczywiście zdrowia!